stadgar

Stadgar för Skellefteå kyrkstads kammarägareförening

060409

 

§ 1

Skellefteå kyrkstads kammarägareförening är en ideell förening med säte i Skellefteå kommun. Föreningens namn förkortas vanligtvis Kammarägarna.

§ 2

Föreningens ändamål är att

◦       verka för att främja och bevaka kammarägarnas gemensamma intressen,

◦       verka för att bevara och levandegöra kyrkstadsseden och att förvalta det kulturarv som Bonnstan, Skellefteå kyrkstad, utgör.

§ 3

Närvarorätt vid föreningens möten samt förslags- och motionsrätt äger varje ägare eller delägare till kammare i Skellefteå kyrkstad. Ägare kan representeras av ombud genom skriftlig fullmakt. När omröstning med rösträkning begärs äger varje kammare en röst. Styrelsen ansvarar för att aktuell röstlängd upprättas.

Motioner till årsmötet skall beredas av styrelsen. Motion skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet.

§ 4

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår och löper alltså från den 1 januari till den 31 december.

§ 5

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls årligen under våren.

Kallelse till årsmötet sker genom annonsering i ortstidningarna och i Skellefteå landsförsamlings predikoturer senast två veckor innan mötet.

Vid årsmötet skall alltid ett inslag av kulturhistorisk karaktär med anknytning till föreningens ändamål ingå.

Följande ärenden skall alltid förekomma vid årsmötet

 1. Val av årsmötesfunktionärer; ordförande, sekreterare och två justerare av årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter för tre år
 9. Val av två revisorer för tre år
 10. Val av valberedning för tiden till nästa årsmöte
 11. Fastställande av avgift
 12. Förslag till verksamhet under det kommande året
 13. Behandling av inkomna motioner

Om under löpande mandatperiod sådana förhållanden inträder att styrelsen ej längre är beslutsför skall extra årsmöte hållas.

§ 6

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter. Dessa utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Fyra ledamöter väljs för tre år och tre ledamöter väljs för två år vid föreningens första årsmöte, därefter för tre år. Valbar till styrelsen är den som äger, är delägare i eller företrädare för en kammare i Skellefteå kyrkstad. Styrelsen har rätt att vid behov adjungera sakkunniga till sina sammanträden. Styrelsen kan även vid behov utse särskilda arbetsgrupper inom eller utom styrelsen.

§ 7

Styrelsens uppgift är att leda och utveckla föreningens verksamhet i enlighet med de ändamål som anges i § 2

Styrelsen skall även

◦       utgöra remissorgan i frågor som rör kammarägarnas gemensamma intressen

◦       företräda kammarägarna i relation till kyrkoråd, kommun och antikvariska myndigheter

◦       verka för att finna former för samråd mellan kammarägare och övriga parter med ansvar och intresse för att utveckla och bevara det kulturarv som Bonnstan utgör

◦       hålla ägarna underrättade i aktuella ärenden

§ 8

Stadgeändring kan ske vid ordinarie årsmöte om minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade förenar sig därom.

Förslag till stadgeändring skall beredas av styrelsen och vara styrelsen till handa senast sex veckor innan årsmötet.

För att stadgeändring skall få upptagas till beslut skall ärendet vara anmält i kallelsen till årsmötet.